Informacje

Źródła finansowania

Realizacja projektu „Ptasie Horyzonty - czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu Lubelskim” rozpoczęła się w 2021 roku i będzie trwała do roku 2024. Środki na projekt przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a są one finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami
UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Beneficjent

POLESKI PARK NARODOWY – lider projektu
Poleski Park Narodowy został utworzony w 1 maja 1990 roku, by chronić obszary wodno-błotne. Choć Park obejmuje jedynie ok. 10 000 ha charakteryzuje się niezwykłym bogactwem siedlisk, a co za tym idzie występowaniem dużej ilości gatunków zwierząt i roślin. Pomimo presji wywoływanej przez sąsiedztwo terenów zagospodarowanych, zachowuje swój naturalny charakter i stanowi w okolicznym krajobrazie rolniczym przyrodnicze sanktuarium – pomnik upamiętniający poleską przyrodę. Dokładna powierzchnia parku wynosi 9759,9027 ha, a jego otulina ma powierzchnię 13702,77 ha. Podstawowym zadaniem PPN jest ochrona przyrody na terenie Parku, największą uwagą są obdarzane ekosystemy torfowiskowe.
Istotnymi zadaniami PPN z zakresu ochrony przyrody są:

 • poprawa stosunków wodnych (zwiększenie uwodnienia) na większości chronionego obszaru, szczególnie Bagna Bubnów, Łąk Pieszowolskich, Torfowiska Orłowskiego,
 • czynna ochrona obszarów otwartych, głównie torfowisk niskich, wysokich i przejściowych,
 • przebudowa drzewostanów Poleskiego Parku Narodowego w kierunku zespołów zbliżonych do naturalnych
 • czynna ochrona populacji żółwia błotnego, wodniczki, brzozy niskiej, wierzby lapońskiej i borówkolistnej,
 • eliminacja lub ograniczanie występowania obcych, ekspansywnych gatunków zwierząt i roślin,
 • zachowanie i ochrona charakterystycznych dla Polesia Zachodniego elementów krajobrazu (w szczególności mozaikowatości krajobrazów)

Inne ważne zadania Parku to prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, prowadzenie edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej w celach edukacyjnych oraz udostępnianie dla turystyki.

logo_PPN_kolor

Partnerzy projektu

FUNDACJA PTASIE HORYZONTY
Fundacja Ptasie Horyzonty realizuje czynne działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody, głównie na rzecz ochrony ptaków. Została powołana w 2019 roku przez ludzi z pasją, którzy od wielu lat zajmują się badaniem i czynną ochroną przyrody na Lubelszczyźnie. W swoje działania zawsze włącza wolontariuszy. Członkowie fundacji pociągają za sobą coraz większą rzeszę uwrażliwionych na przyrodę. Ważnym elementem działalności FPH jest poznanie rozmieszczenia i liczebności ptaków w południowo-wschodniej Polsce, monitoring zmian awifauny na tle przeobrażeń środowiska i prowadzenie inwentaryzacji walorów przyrodniczych regionu. Równie ważnym obszarem działań fundacji jest rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodniczych i edukacja ekologiczna. Swoimi działaniami przyrodnikom skutecznie udaje się odciągnąć ludzi od telefonów i komputerów. Ogromne doświadczenie pozwoliło jej przedstawicielom opracować nowatorską metodę ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych. Metoda ta zakłada pomoc przy lęgach – od zabezpieczania jaj przed stratami, po odchowywanie ptaków „od jajka” w wolierach. Na długo przed zarejestrowaniem i od chwili zarejestrowania Fundacja organizuje akcje wolontarystyczne wokół działań ochroniarskich. Jej członkowie czynnie brali udział wiele lat w edukacyjnych obozach ornitologicznych. Posiadają wszelkie pozwolenia na pracę przy obrączkowaniu dzikich ptaków. Od roku 2019 Fundacja zrealizowała szereg projektów z zakresu czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Prezes Fundacji Ptasie Horyzonty to ornitolog obrączkarz z ponad 25 letnim doświadczeniem. Badacz ptaków Lubelszczyzny, inicjator wielu edukacyjnych terenowych akcji dla wszystkich grup wiekowych. Absolwent Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 1995 roku czynnie związany z naukowym środowiskiem przyrodniczym Lubelszczyzny. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP); Komitetu Ochrony Orłów (KOO), Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP). Członek Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego (LTO). Autor publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu inwentaryzacji przyrodniczych oraz opracowań, oceniających wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, wykonanych na zlecenie organów administracji państwowej, GDDKiA, firm, biur projektowych i osób prywatnych.

Fundacja Prasie Horyzonty - logo

NORSK ORNITOLOGISK FORENING/BIRDLIFE NORWAY
To Norweska organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk już od 1957 roku. W roku 2021 liczyła aż 12 500 członków. Bogate doświadczenie pozwala działać jej członkom na bardzo szeroką skalę. Liczne projekty lokalne i międzynarodowe, działania wspierające ochronę ptaków, liczenia, monitoringi, warsztaty i wiele innych działań daje ogromne możliwości w realizacji celów organizacji. Dzięki współpracy z tak doświadczonym partnerem będziemy mogli wspólnie wymienić doświadczenia i podzielić się wiedzą na tematy, które są bliskie organizacjom biorącym udział w projekcie.

logo birdlife

Cele projektu

Celem projektu jest aktywna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych w rejonie Polesia. Programem ochrony objęte zostały takie gatunki jak: kulik wielki, rycyk, rybitwa rzeczna i rybitwa białoczelna. Wdrożenie kompleksowego i systemowego programu ochrony przyczyni się do utrzymania i wzmocnienia populacji lęgowej wymienionych gatunków ptaków oraz do wzrostu świadomości w społeczeństwie.

Głównym problemem są zmniejszające się i niestabilne populacje ptaków siewkowych na Polesiu, spowodowane brakiem sukcesu lęgowego. Przyczynami są: zarastanie siedlisk i stanowisk lęgowych, powodzie i przybory wody w okresie lęgowym, drapieżnictwo ssaków, działalność i obecność człowieka, brak kompleksowej i systematycznej ochrony ptaków siewkowych na tym obszarze. Sytuacja ptaków siewkowych podejmujących lęgi na terenie Polesia jest niestabilna, liczebność ptaków jest niska i podlega dużym wahaniom. Zasilanie populacji młodymi jest bardzo ograniczone i niewystarczające do utrzymania stabilności przez duże straty w lęgach. Przyjęta do realizacja projektu metoda jest kompleksowa i zakłada czynną ochronę, od składania jaj do wypuszczania młodych osobników. Dbanie o utrzymanie siedlisk w odpowiednim stanie, by ptaki mogły zakładać gniazda, podbieranie jaj i ich przechowywanie w inkubatorach do momentu klucia się młodych, oddawanie klujących się młodych rodzicom a gdy nie ma takiej możliwości hodowla wolierowa i wypuszczanie młodych do naturalnego środowiska spowoduje, że zostaną wyeliminowane, bądź znacząco ograniczone straty w lęgach. W efekcie poprawiony będzie stan środowiska w nadwiślańskich ekosystemach Małopolskiego Przełomu Wisły. Odbiorcami projektu poprzez prowadzone działanie będą również okoliczni mieszkańcy mieszkańcy, turyści, młodzież, dzieci, nauczyciele, przewodnicy turystyczni, właściciele gospodarstw agroturystycznych, animatorzy, przedstawiciele powiatów, gmin, pracownicy biur i firm turystycznych.

Działania projektowe realizują: „Unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”

Cel: Pełne wdrożenie dyrektywy ptasiej i siedliskowej i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 2015-2020”.

Cel: Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły.

Fundacja Ptasie Horyzonty - Regulacja rzek i liczne rowy melioracyjne
Łąki Polesia nad Tyśmienicą

Projekt wspierają

Polskie Parki Narodowe

Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze

Bogdanka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O nas

FUNDACJA PTASIE HORYZONTY została powołana przez ludzi z pasją, którzy od wielu lat zajmują się badaniem i czynną ochroną przyrody na Lubelszczyźnie.

Skontaktuj się z nami

FUNDACJA PTASIE HORYZONTY 
ul. Spółdzielcza 34,
24-220 Niedrzwica Duża
NIP: 713 310 52 79

tel. 519 801 302; 535 571 818
e-mail: ptasiehoryzonty@gmail.com

Odwiedź nas